یازده میلیون تن در منطقه دریاچه چاد نیازمند کمک های غذایی هستند

Thanks! Share it with your friends!

Close